Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Jędras, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agata Rybak ul. Mikołajczyka 18/3, 03-984 Warszaw, NIP: 6772287269, REGON: 368479049- w dalszej części zwany „Administratorem”

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą pocztową: Agata Rybak ul. Mikołajczyka 18/3, 03-984 Warszawa lub drogą mailową na adres: feedback@pediatric.pl

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

– w zakresie Danych osobowych „zwykłych” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy.

– w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

– w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów i dbania o dobre imię

3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

– osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;

– dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania)

– podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

– podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych (np. ZUS w przypadku wystawienia e-ZLA);

5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

– prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

– przesyłając wniosek na adres: Agata Rybak ul. Mikołajczyka 18/3, 03-984 Warszawa

– przesyłając wniosek drogą mailową na adres: feedback@pediatric.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z powyższych uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

11. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej z Serwisem. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Stosowane przez Serwis cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.

3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies oraz ich automatyczne blokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Warszawa, dnia 01.09.2021 r.

lek. Agata Rybak

Wizyty domowe lekarz pediatra - Polityka Prywatności

Umów się na wizytę.

Sprawdź profil w google.